Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

DEFINICJE.

 1. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219), informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;
 2. Sklep internetowy „MayOutWay” lub Sklep internetowy – serwis internetowy, dostępny pod adresem www.mayoutway.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie, zwany także w treści Regulaminu w skrócie jako: „Sklep internetowy” lub „Serwis internetowy”,
 3. Sprzedawca – MODERN CONCEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Al. Kopisto 1,
  35-315 Rzeszów, wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000386279, NIP: 8133655804, REGON: 180696370, kapitał zakładowy: 205.000,00 zł wpłacony w całości, numer rachunku bankowego: 07 1020 3147 0000 8202 0121 5045 (Bank PKO BP), tel/faks.: 12 265 16 39.
 4. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym
  w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu internetowego.
 5. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Strona – Sprzedawca lub Klient.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 8. Towar – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie internetowym, których dotyczy Umowa sprzedaży.
 9. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych
  w Regulaminie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz miejsce dostawy/odbioru.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, zasady realizacji Zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu internetowego, zgłaszania reklamacji i trybu ich rozpatrywania i jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).
 2. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. Złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym oznacza akceptacje niniejszego Regulaminu w całości.
 3. Sklep internetowy umożliwia składanie Zamówień dotyczących Towarów – w szczególności odzieży, obuwia, akcesoriów i innych towarów (produktów). Szczegółowy i aktualny wykaz Towarów oraz kategorii zbiorczych, dostępny jest na stronie głównej Sklepu internetowego, w odpowiednich zakładkach.
 4. Administratorem Sklepu internetowego umieszczonego pod adresem www. mayoutway .com jest MODERN CONCEPT sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Al. Kopisto 1, 35-315 Rzeszów, wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000386279, NIP: 8133655804, REGON: 180696370, kapitał zakładowy: 205.000,00 zł, numer rachunku bankowego: 07 1020 3147 0000 8202 0121 5045 (Bank PKO BP).
 5. Wszystkie Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są nowe, bez wad. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Klientom Towarów bez wad fizycznych i prawnych.
 6. Prawidłowe korzystanie z usług Sklepu internetowego, w tym przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego, składanie Zamówień, wymaga spełnienia minimalnych wymagań technicznych tj.
  w szczególności.:
 7. Dysponowania podłączonym do sieci Internetowej - komputerem klasy PC, Mac lub innym urządzeniem multimedialnym,
 8. ysponowania nowymi wersjami popularnych przeglądarek internetowych (tj. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera,Safari), obsługujących JAVA SCRIPT .
 9. Niektóre usługi i narzędzia, zwłaszcza związane z zamawianiem produktów, mogą wymagać dostępu do konta e-mail, zaś korzystanie z zamieszczanych usług wideo może wymagać posiadania oprogramowania Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej, Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej, chyba że inaczej zaznaczono.
 10. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego
  w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 11. Kupujący ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/.
 12. Na Stronie internetowej wskazuje się w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.
 13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi
  w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

§2 Rejestracja/Konto Klienta

 1. Złożenie Zamówienia możliwe jest przy wykorzystaniu Konta Klienta (wymagającego rejestracji) lub bez rejestracji (jednorazowo). Rejestracja i stworzenie konta dają możliwość m.in. zapamiętywania danych do wysyłki, przeglądania historii zamówień i innych stałych ustawień. Celem dokonania rejestracji koniecznym jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres dostawy, numer kontaktowy, adres e-mail.
 2. Rejestracja (założenie Konta Klienta) w Sklepie internetowym ma charakter dobrowolny
  i nieodpłatny. Przy dokonywaniu rejestracji wymagane jest podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Klienta oraz hasła, zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji.
 3. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
 4. Świadczenie usługi Konta Klienta może zostać wypowiedziane przez Klienta w każdym czasie, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym związanych. Wypowiedzenie usługi Konta Klienta wymaga jedynie przesłanie na adres mailowy Sklepu internetowego tj. na adres: mayoutway@mayway.com.pl, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Klienta aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 5. W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje, w sposób zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego,
  w tym przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), administrator Sklepu Internetowego/Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

 

§3 Zamówienia/dostarczenie Towaru

 1. Zamówienia należy składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 2. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta, odbiorcy Towaru/Towarów, miejsca dostawy zakupionego Towaru, wskazanych w treści formularza zamówienia. Dane Klienta oznaczone są w treści formularza Zamówienia jako dane obligatoryjne oraz jako dane fakultatywne. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia. Do danych obligatoryjnych zaliczane są: imię i nazwisko, adres Klienta, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (e-mail); jeżeli zamówiony Towar ma być dostarczony pod inny adres niż adres Klienta, wymagane jest podanie danych odbiorcy oraz jego adresu, na który ma być dostarczony Towar.
 3. Sklep internetowy bezzwłocznie potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem.
 4. Dla Stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu internetowego przy kupowanym Towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 5. Składając Zamówienie Klient poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie podczas składania Zamówienia danych osobowych w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie internetowym.
 6. Skompletowanie Zamówienia przez Klienta następuje poprzez dokonanie wyboru Towaru/Towarów dostępnych w chwili składania Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z jego opisem i ceną oraz wyboru rozmiaru, jeśli Towar jest oferowany w różnych rozmiarach i dodanie go/ich do Koszyka. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka. „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 7. Po skompletowaniu zamówienia Klient wskazuje adres dostawy/odbioru Towaru/Towarów oraz dokonuje wyboru sposobu płatności.
 8. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Sprzedawca przewiduje także możliwość osobistego odbioru Towarów, który odbywa się odbywa się w godzinach 10:00 – 19:00 we wskazanym w mailu potwierdzającym zamówienie punkcie odbioru osobistego towaru.
 10. Zamówienie uważa się za złożone po wypełnieniu formularza Zamówienia - skompletowaniu Zamówienia, wybraniu obszaru dostarczenia Towaru, sposobu płatności, w momencie zatwierdzenia wypełnionego formularza, co następuje przez kliknięcie przycisku „Potwierdź zamówienie” lub „Płacę teraz” ( w zależności od wybranej formy płatności).
 11. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Potwierdź zamówienie” lub „Płacę teraz”, Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Towaru, obszaru i sposobu dostarczenia Towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „Podgląd koszyka” widoczne na stronie Sklepu internetowego podczas procedury składania zamówień.
 12. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, zostanie niezwłocznie wysłana na adres e-mail Klienta podany w formularzu Zamówienia wiadomość elektroniczna z informacją o złożeniu zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi, po uprzednim wyrażeniu przez Niego na to zgody, wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej zawierającej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji,  wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 13. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 h do 7 dni.

 

 §4 Ceny

 1. Przy składaniu Zamówienia Towaru, który ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Klient może dokonać wyboru sposobu  płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru tj.:
 2. Sprzedawca w wyraźnie oznaczonych przypadkach umożliwia skorzystanie z rabatów, upustów, w tym tzw. kuponów rabatowych, których dane podawane są w ramach procedury zamawiania.
 3. Ceny Towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana Ceny Towaru nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny i opublikowaniem jej na stronie Sklepu internetowego.
 4. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towaru/Towarów oraz koszty jego/ich dostarczenia zaakceptowane przez Klienta przed złożeniem zamówienia.
 5. Podane Ceny Towarów nie obejmują kosztów przesyłki, które podane są każdorazowo w procesie składania Zamówienia (w zależności od rodzaju i ilości zamawianych Towarów) oraz innych opłat i kosztów, o ile Klient wyrazi na nie zgodę (wybierze je) w procesie składania zamówienia.
 6. Ceny Towarów dostępnych za pośrednictwem Sklepu internetowego są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są podane w złotych polskich.
 7. Płatnością w systemie PayU.pl lub Paypal.com (systemy bezpiecznych i błyskawicznych płatności elektronicznych);

  a) kartą płatniczą poprzez system PayU.pl;
  b) przelew bankowy;
  c) gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy lub kurierowi przy dostawie "za pobraniem".

 8. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.
 9. Czas realizacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego, wynosi do 14  dni roboczych licząc od dnia:

  a) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu Zamówienia płatności gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru - od dnia wysłania do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w § 3 ust. 11 Regulaminu.
  b) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem Przelewy24, PayPal, PayU - od dnia otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

 10. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawianą przez Sprzedawcę fakturą VAT obejmującą przedmiot zamówienia.

 

 §5 Gwarancja i rękojmia:

 1. Sprzedawca dostarcza produkty nowe, bez wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
 3. Niezależnie od rękojmi, niektóre produkty oferowane przez Sprzedawcę mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy. Każdorazowo, jasna i wyraźna informacja
  w tym zakresie podana jest na karcie produktu; jeśli informacji takiej brak, oznacza to, że dodatkowa gwarancja nie jest udzielana. Warunki, w tym przede wszystkim okres gwarancyjny produktu podany jest w jego opisie na karcie produktu, a także dodatkowo na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów, jak i na stronach internetowych producentów bądź importerów.
 4. Zgłoszenia związane z roszczeniami wynikającymi z rękojmi oraz gwarancji Sprzedawcy prosimy składać kierując się podanymi we wcześniejszej części Regulaminu danymi Sprzedawcy, w szczególności można
  w tym celu korzystać z adresu e-mail shop@mayoutway.com. Roszczenia wynikające z innych gwarancji powinny być realizowane zgodnie z ich postanowieniami.
 5. Realizacja uprawnień z rękojmi odbywa się na zasadach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, jednak w celu jak najszybszego i najdogodniejszego rozpatrzenia roszczeń związanych z rękojmią lub gwarancją Sprzedawca sugeruje, aby informacja na temat reklamowanego produktu zawierała w szczególności:
 6. pełną nazwę produktu,
 7. numer transakcji (zawarty w mailu zwrotnym),
 8. opis wady/uszkodzenia
 9. Zaleca się, aby Konsument, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego
  w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą adres e-mail: shop@mayoutway.com.
 10. Kupujący który nie jest Konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.).
  W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Kupujący powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą na adres e-mail: shop@mayoutway.com.
 11. Klient będący Konsumentem, w przypadku skorzystania z uprawnień przewidzianych przepisami
  o rękojmi, winien na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy, najtańszym zwykłym sposobem dostarczania rzeczy oferowanym przez Sprzedawcę, chyba że Strony uzgodnią inaczej. Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar na własny koszt.
 12. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Towaru którym może być np.: kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej.
 13. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni od ich otrzymania, w kolejności według daty wpływu.
 14. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi
  w zgłoszeniu reklamacji.

 

§6 Reklamacje dot. usług

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep internetowy (a więc inne, niż dotyczące rękojmi lub gwarancji Towaru bądź spraw związanych ze zwrotem Towaru) winny być zgłaszane w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: shop@ mayoutway.com
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: rodzaj reklamowanej Usługi, dokładny opis wady i daty jej stwierdzenia, żądanie Klienta, adres do korespondencji, adres e-mail wnoszącego reklamację na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni od ich otrzymania, w kolejności według daty wpływu.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi
  w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną,
  w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać również na adres poczty e-mail: shop@ mayoutway.com
 6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta
  o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

§7 Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedawcę.
 2. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy dobrowolnie zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia/rejestracji oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia
  18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).
 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie Towarów Sprzedawcy, aktualnych promocjach oraz inne informacje o Towarach oferowanych przez sklep internetowy. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 4. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować
  z Newslettera, naciskając na przycisk: „Nie chcesz otrzymywać od nas więcej wiadomości? W każdej chwili możesz się wypisać – klikając tutaj” umieszczony, po którego naciśnięciu pojawi się informacja o treści: „Firma Modern Concept Sp. z o.o. posiada Twój e-mail tj.: „email Klienta” jednak został kliknięty link służący do wyrejestrowania się z bazy danych. Prosimy o potwierdzenie wyrejestrowania się”, a następnie kliknięcie na ww. komunikat.

 

§8 Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towarów są przetwarzane przez Sprzedawcę - MODERN CONCEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, która jest administratorem danych osobowych.
 2. Niezbędnym elementem procedury rejestracji, złożenia Zamówienia Towaru jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, składania zamówienia.
 3. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie Newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji, składania Zamówienia.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie – adres do korespondencji: Modern Concept al. Kopisto 1, 35-315 Rzeszów lub poprzez pocztę e-mail: shop@ mayoutway.com.
 6. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe,
  a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.
 7. Sprzedawca - MODERN CONCEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w szczególności podmiotowi uczestniczącemu
  w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych Towarów w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 8. Sprzedawca - MODERN CONCEPT Sp. z o.o. może wykorzystywać pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Klienta, z którego dokonano połączenia ze Sklepem internetowym podczas przeglądania strony Sklepu internetowego, w tym jego podstron i pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem internetowym
  z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu internetowego, w tym jego podstron przez Klienta, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania ze Sklepu internetowego, dostosowywanie stron Sklepu internetowego do potrzeb i oczekiwań danego Klienta (personalizacja podstron Sklepu internetowego), badanie ruchu Klientów w ramach Sklepu internetowego. Pliki cookies są wykorzystywane w Sklepie internetowym za zgodą Klienta. Zgoda może zostać wyrażona przez Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Klienta do przeglądania zawartości Sklepu internetowego.
 9. Klient może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Sklepu internetowego. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym z jego podstrony będzie mniej wydajne, Klient nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Sklepu internetowego, w tym jego podstron.
 10. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się
  w Polityce prywatności Sprzedawcy, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego
  w zakładce Polityka prywatności .

 

§9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient Sklepu internetowego będący Konsumentem, stosownie do zapisów art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy
  w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest przesyłane Klientowi każdorazowo wraz z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął Towar
  w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła
  w posiadanie Towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy (Towarów), które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część, bądź w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy
  w drodze skorzystania z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, wypełnienia go i wysłania na adres: Modern Concept al. Kopisto 1 35-315 Rzeszów, lub na adres e-mail: shop@mayoutway.com przy czym Klient nie ma obowiązku korzystania z załączonego formularza i może samodzielnie sporządzić oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w którym wystarczy, że zawarta zostanie wola Konsumenta zwrócenia do Sklepu internetowego Towaru.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa ta uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: Modern Concept Sp. Z o.o. al. Kopisto 1, 35-315 Rzeszów, z dopiskiem: „Zwrot”.
 7. Sklep internetowy nie oferuje darmowej odsyłki towaru przez konsumenta. Konsument zobowiązany jest do odsyłki towaru na własny koszt.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  h) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  i) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  j) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Rzeszowie, z siedzibą przy ul. 8 marca 5, 35-959 Rzeszów (http://www.ihrzeszow.ires.pl/, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Rzeszowie, z siedzibą przy ul. ul. 8 marca 5, 35-959 Rzeszów,
  z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, na co niniejszym Modern Concept Sp. z o.o. wyraża zgodę.
 2. Klient będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje
  u powiatowych rzeczników konsumentów.
 3. Klient będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 5. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą,
  a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 7. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z Modern Concept Sp. z o.o.

 

§11 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego odnoszące się do Towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
  23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.)
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego MayOutWay w zakładce: Regulamin.. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej: www.mayoutway.com
  w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Klienta stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Klientowi na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Klientowi możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego Regulaminu, zaś w przypadku stałych klientów zarejestrowanych na stronie sklepu, nowy Regulamin zostanie przesłany im, na podane Sprzedawcy adresy poczty e-mail. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Klientów odwiedzających Sklep internetowy obowiązuje zawsze aktualnie obowiązująca na dzień składania Zamówienia wersja Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459
  z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683).
 6. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2021 r. i stosuje się go do umów zawartych od tego dnia, po jego publikacji na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 8. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu
  (w tym zdjęć i opisów towarów) bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela Sklepu internetowego - Sprzedawcy. 
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu sprzedaży internetowej

Sklepu Internetowego MayOutWay

 

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia

 1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;
 2. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
 3. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj.: MODERN CONCEPT Sp. z o.o.  Al. Kopisto 1 , 35-315 Rzeszów, e-mail: shop@mayoutway.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

 1. Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz (Towar) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres: Modern Concept Sp z o.o. Al. Kopisto 1 35-315 Rzeszów, z dopiskiem „ZWROT”

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu sprzedaży internetowej

Sklepu Internetowego MayOutWay

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

*(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 ........................ dnia......................

 

.........................................

………………………………………

(imię i nazwisko, adres Kupującego

 

MODERN CONCEPT SP. z o.o.

Al. Kopisto 1

35-315 Rzeszów

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Oświadczam, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz. U. 2017 poz. 683) odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy (Towarów)  …………………………………………* (paragon/faktura nr ………................... z dnia ………………………..),/ następującej usługi ………………………..*, zawartej na odległość dnia ............................................. ze Sklepem internetowym „MayOutWay” (adres: www. Mayoutway.com).

 

…………………………………………

(podpis Konsumenta)

 

(*) Niepotrzebne skreślić. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl