Informacja RODO

Szanowni Państwo,

 

Pragniemy poinformować, iż od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane jako RODO.

 

W związku z tym, chcemy poinformować Pana/Panią o zasadach przetwarzania przez MODERN CONCEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, Pana/Pani danych osobowych oraz
o przysługujących Panu/Pani w związku z tym prawach. Zależy nam, aby Pan/Pani miał/a kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z usług oferowanych przez MODERN CONCEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Dlatego zanim rozpocznie Pan/Pani korzystanie z naszych z naszych usług (sklepów stacjonarnych, internetowych oraz mediów społecznościowych), prosimy Pana/Panią o zapoznanie z poniższymi informacjami.


Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Pana/Pani dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie może Pan/Pani wycofać w każdej chwili, zgodnie
z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych.”

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „ADO”) jest MODERN CONCEPT
Sp. z o.o.  z siedzibą w Rzeszowie pod adresem: ul. Mjr. Wacława Kopisto 1, 35-315 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000386279, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP: 8133655804 oraz REGON: 180696370 ,

2. Dane kontaktowe

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Podmiot oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się Z ADO telefonicznie pod nr: 48 662 221 171, w drodze korespondencji elektronicznej: mayway@mayway.com.pl lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej tj.: ul. Mjr. Wacława Kopisto 1, 35-315 Rzeszów.

3. Przetwarzane dane osobowe wraz z celem ich przetwarzania oraz podstawą prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), to w szczególności

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, 
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, 

 

Twoje dane mogą być przetwarzane w celu:

 

Podstawa przetwarzania:

 • zawarcie umowy i jej wykonanie 
 • umowa 
 • marketingu bezpośredniego, w tym profilowania dla celów marketingowych i w celach analitycznych,
 • niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO,  uzasadnionym interesem ADO jest prowadzenie marketingu bezpośredniego świadczonych usług,
 • dla celów marketingowych ADO,  w tym profilowania dla celów marketingowych i w celach analitycznych,
 • udzielona zgoda, a w niektórych przypadkach (np., kontaktu w celu uzyskania zgody) także uzasadniony interes ADO,
 • dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania osób trzecich, w tym partnerów ADO,
 • zgoda, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
 • w celach archiwalnych 
 • niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO; uzasadnionym interesem ADO jest  zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
 • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową 
 • niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO; uzasadnionym interesem ADO jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń

4. Okres przez który dane będą przechowywane

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy + 12 miesięcy licząc od końca tego okresu, na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem / lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. 
 • Tam, gdzie ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o  usprawiedliwiony interes, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów jeżeli zgłosi Pan/Pani sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
 • Jeśli ADO przetwarza dane osobowe w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

5. Odbiorcy danych

 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy ADO (spółkom powiązanym z ADO) lub osobom trzecim w celach, o których mowa powyżej /w tym w celach marketingowych, jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych osobowych/. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ADO m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, firmom księgowym, podmiotom prawniczym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Podmiotem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
 • Co do zasady zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach trzecich tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Jeżeli zebrane dane osobowe będą przekazywane do kraju trzeciego, nastąpi to w drodze wyjątku w szczególnych sytuacjach, gdy podstawą przekazania jest Pana/ Pani wyraźna zgoda, albo przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między Panem/Panią a ADO lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na Pani / Pana żądanie, albo przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w Pani / Pana interesie między ADO a inną osobą fizyczną lub prawną, albo przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

 

 1. Okres przez który dane będą przechowywane
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Tam, gdzie ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o  usprawiedliwiony interes, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów jeżeli zgłosi Pan/Pani sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli ADO przetwarza dane osobowe w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 • Dane osobowe pozyskane w związku z użytkowaniem przez ADO monitoringu będą przetwarzane nie dłużej niż przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

 

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, prawo do usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych osobowych - w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.  

 

 1. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe nie zostały nam przekazane bezpośrednio od Pani/Pana, oznacza to, że ADO uzyskał je ze źródeł publicznie dostępnych.

 

 1. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy i świadczenie usług przez ADO np. celem wystawienia faktury, ustalenia miejsca dostawy itp. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 

 1. W procesie wykonywania umowy i świadczenia usługi ADO nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt adres email: mayway@mayway.com.pl, zadzwonić pod numer: 48 662 221 171, lub udać bezpośrednio do siedziby ADO.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl